FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फिक्कल गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 15:45 PDF icon CCF_000115.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 09/21/2022 - 16:23 PDF icon Aarthik ain.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) रणनीति, २०७९ ७९-८० 09/07/2022 - 14:36 PDF icon लैससास (GESI) रणनीति, २०७९.pdf
फिक्कल गाउँपालिकाबाट जारी भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी लगायत सम्पूर्ण ऐनहरुको संग्रह ७९-८० 06/24/2018 - 14:34 PDF icon फिक्कल गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र २०७४ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
फिक्कल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/03/2018 - 13:50 PDF icon फिक्कल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४
फिक्कल गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/03/2018 - 13:45 PDF icon फिक्कल गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली, २०७४
फिक्कल गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन ) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/03/2018 - 13:42 PDF icon फिक्कल गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन ) नियमावली, २०७४
बैठक सन्चालन कार्यबिधी ७४/७५ 03/03/2018 - 13:31 PDF icon lkmSsn ufpF sfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng ;DjGwL sfo{ljlw, @)&$