FAQs Complain Problems

LISA नतिजा सम्बन्धमा ।

फिक्कल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) मा ८२ अंक र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा ६७ अंक हासिल गरेको छ  । गत बर्ष FRA मा ५५ र LISA मा ५३.७५ प्राप्त भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष: