FAQs Complain Problems

फिक्कल गाउँपालिकाबाट जारी भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी लगायत सम्पूर्ण ऐनहरुको संग्रह

फिक्कल गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र २०७४ भित्र रहेका ऐन, नियमहरु:

१. आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४

२. कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७४

३. पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४

४. स्वास्थ तथा सरसफाई ऐन २०७४

५. शिक्षा ऐन २०७४

६. उपभोक्ता समिती गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७४

७. गाउँसभा संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७४

८. अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४

९ ऊपभोत्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७४

१०. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७४

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: